Projekt výskumu a vývoja ALICE CERN na FEI TU v Košiciach

Technická univerzita v Košiciach bola ku dňu 12. 10. 2012 prijatá za asociovaného člena projektu ALICE v Európskom centre pre jadrový výskum (CERN). Pri tejto príležitosti bol v dvojtýždenníku ALICE MATTERS, vydávanom v rámci projektu ALICE, zverejnený článok o našej univerzite. Na úlohách spojených s projektom sa podieľajú členovia Centra moderných metód riadenie a priemyselnej informatiky z CAK na KKUI FEI TU, ktorí začali pracovať na modernizácii systému DCS (Detector Control System) v CERN-e s dôrazom na optimalizáciu procesu výmeny dát medzi online a offline databázou (CHEP 2013).

Upgrade of the ALICE Inner Tracking System
Členovia skupiny CMMRaPI na KKUI FEI TU v Košicach sú zapojení do riešenia výskumnej úlohy Upgrade of the Alice Inner Tracking System, zameranej na vývoj Pixelového detektora s požiadavkou na registráciu a identifikáciu častíc vznikajúcich v zrážkach Pb-Pb pri energii 14 TeV na n-n pár, keď v koncovom stave môže byť tisíce nabitých častíc. Riešenie uvedenej úlohy je súčasťou medzivládnej dohody ”Memorandum of Understanding for Collaboration in the Construction of the ALICE Detector Upgrade of the ALICE Inner Tracking System“, podpísanej zástupcami CERN-u a ministrami školstva a vedy krajín spolupracujúcich na tejto úlohe.

Medzinárodne plénum kolaborácie ALICE spoločnosti CERN v Ženeve schválilo 13.3. 2015 prijatie Technickej univerzity v Košiciach (ako jedinej Technickej univerzity na Slovensku) za plnohodnotného člena uvedenej kolaborácie.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR podpísal 3.3.2016 Zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu výskumu a vývoja ALICE CERN na FEI TU v Košiciach na obdobie rokov 2016 az 2020.
Garantom spolupráce medzi FEI, TU v Košiciach a CERNom je doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc. (Team Leader za TU, Košice).

Názov medzinárodného projektu: ALICE KE FEI TU – Experiment ALICE na LHC v CERNe: Štúdium silno interagujúcej hmoty v extrémnych podmienkach (ALICE experiment at the CERN LHC: The study of strongly interacting matter under extreme conditions)

Charakter projektu: Základný výskum (CERN/MŠ)

Odbor výskumu a vývoja: Jadrová a subjadrová fyzika

Zodpovedný rešiteľ za FEI-TU: doc. Ing. Jadlovský Ján, CSc.

Doba trvania projektu: 1.1.2016 – 31.12.2020

Výskum projektu je zameraný na tri oblasti a to:

  • riadenie pixelového detektora
  • vývoj Hybridného integrovaného obvodu HIC (Hybrid Integrated Circuit) určeného pre zber a spracovanie signálov z ALICE detektorov
  • vývoj programových modulov pre riadiacu komunikačnú infraštruktúru DCS

Výsledky dosiahnuté pri riešení projektu boli prezentované na konferencii ICALEPCS 2017.

Zmluva č. 0222/2016 o poskytnutí finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu výskumu a vývoja ALICE CERN: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2364916&l=sk