Projekt Experiment ALICE na LHC v CERNe: Štúdium silno interagujúcej hmoty v extrémnych podmienkach – marec 2016

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR podpísal 3.3.2016 Zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu výskumu a vývoja ALICE CERN na FEI TU v Košiciach na obdobie rokov 2016 az 2020.
Garantom spolupráce medzi FEI, TU v Košiciach a CERNom je doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc. (Team Leader za TU, Košice).

Charakter projektu: Základný výskum

Odbor výskumu a vývoja: Jadrová a subjadrová fyzika

Zodpovedný rešiteľ za FEI-TU: doc. Ing. Jadlovský Ján, CSc.

Výskum projektu je zameraný na tri oblasti a to:

  • riadenie pixelového detektora
  • vývoj Hybridného integrovaného obvodu HIC (Hybrid Integrated Circuit) určeného pre zber a spracovanie signálov z ALICE detektorov
  • vývoj programových modulov pre riadiacu komunikačnú infraštruktúru DCS

Zmluva č. 0222/2016 o poskytnutí finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu výskumu a vývoja ALICE CERN: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2364916&l=sk

Riešitelia projektu na KKUI FEI TU v Košiciach:

Zamestnanci:

Doktorandi:

Študenti:

  •     Bc. Tkáčik Tomáš
  •     Bc. Cimborová Karin
  •     Bc. Durkáč Martin
  •     Bc. Pánik Michal
  •     Bc. Tomko Pavol

Vzhľadom na kompatibilitu DSR na KKUI FEI TU Košice a DCS experimentu ALICE, je vytvorené modelové pracovisko umožňujúce vývoj základnej sieťovej infraštruktúry navrhnutej pre ALICE INNER Tracking System. Modelové pracovisko zahŕňa základné hardvérové a softvérové prostriedky riadenia, využívané v rámci experimentu ALICE v CERN-e s využim licencií, ktorými disponuje CERN v zmysle podpísaného Memoranda kolaborácie ALICE. Jednotlivé časti tejto infraštruktúry (hardvérové aj softvérové) budú priebežne dopĺňané a aktualizované v súlade s postupom vývoja ALICE ITS.

Laboratórium experimentu ALICE na LHC v CERNe (inovácia ITS v rámci DCS) (Vysokoškolská 4, V142b)

Spoluriešitelia projektu: