Archívy kategórií: Spolupráca TU – CERN

Projekt Experiment ALICE na LHC v CERNe: Štúdium silno interagujúcej hmoty v extrémnych podmienkach – marec 2016

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR podpísal 3.3.2016 Zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu výskumu a vývoja ALICE CERN na FEI TU v Košiciach na obdobie rokov 2016 az 2020.
Garantom spolupráce medzi FEI, TU v Košiciach a CERNom je doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc. (Team Leader za TU, Košice).

Charakter projektu: Základný výskum

Odbor výskumu a vývoja: Jadrová a subjadrová fyzika

Zodpovedný rešiteľ za FEI-TU: doc. Ing. Jadlovský Ján, CSc.

Výskum projektu je zameraný na tri oblasti a to:

 • riadenie pixelového detektora
 • vývoj Hybridného integrovaného obvodu HIC (Hybrid Integrated Circuit) určeného pre zber a spracovanie signálov z ALICE detektorov
 • vývoj programových modulov pre riadiacu komunikačnú infraštruktúru DCS

Zmluva č. 0222/2016 o poskytnutí finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu výskumu a vývoja ALICE CERN: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2364916&l=sk

Riešitelia projektu na KKUI FEI TU v Košiciach:

Zamestnanci:

Doktorandi:

Študenti:

 •     Bc. Tkáčik Tomáš
 •     Bc. Cimborová Karin
 •     Bc. Durkáč Martin
 •     Bc. Pánik Michal
 •     Bc. Tomko Pavol

Vzhľadom na kompatibilitu DSR na KKUI FEI TU Košice a DCS experimentu ALICE, je vytvorené modelové pracovisko umožňujúce vývoj základnej sieťovej infraštruktúry navrhnutej pre ALICE INNER Tracking System. Modelové pracovisko zahŕňa základné hardvérové a softvérové prostriedky riadenia, využívané v rámci experimentu ALICE v CERN-e s využim licencií, ktorými disponuje CERN v zmysle podpísaného Memoranda kolaborácie ALICE. Jednotlivé časti tejto infraštruktúry (hardvérové aj softvérové) budú priebežne dopĺňané a aktualizované v súlade s postupom vývoja ALICE ITS.

Laboratórium experimentu ALICE na LHC v CERNe (inovácia ITS v rámci DCS) (Vysokoškolská 4, V142b)

Spoluriešitelia projektu:

Prijatie Technickej univerzity v Košiciach za plnohodnotného člena kolaborácie ALICE – marec 2015

Medzinárodne plénum kolaborácie ALICE spoločnosti CERN v Ženeve schválilo prijatie TU v Košiciach (ako jedinej Technickej univerzity na Slovensku) za plnohodnotného člena uvedenej kolaborácie.

poster

AL_logoTechnická univerzita v Košiciach bola ku dňu 12. 10. 2012 prijatá za asociovaného člena projektu ALICE v Európskom centre pre jadrový výskum (CERN). Pri tejto príležitosti bol v dvojtýždenníku ALICE MATTERS, vydávanom v rámci projektu ALICE, zverejnený článok o našej univerzite. Na úlohách spojených s projektom sa podieľajú členovia Centra moderných metód riadenie a priemyselnej informatiky z CAK na KKUI FEI TU, ktorí začali pracovať na modernizácii systému DCS (Detector Control System) v CERN-e s dôrazom na optimalizáciu procesu výmeny dát medzi online a offline databázou.

Medzinárodne plénum kolaborácie ALICE spoločnosti CERN v Ženeve schválilo 13.3. 2015 prijatie Technickej univerzity v Košiciach (ako jedinej Technickej univerzity na Slovensku) za plnohodnotného člena uvedenej kolaborácie.

Workshop ALICE – november 2014

Členovia výskumného CMMRAPI sa zúčastnili série prednášok, ktoré boli vedené pracovníkmi CERN-u, v rámci Workshop-u ALICE, organizovaného doc. Jadlovským v Košiciach.
Súčasťou Workshop -u bola aj prezentácia aktuálneho stavu
riešenej úlohy členmi CMMRAPI.
Prednášky boli členené na
samostatné bloky:

 • Chochula, Peter: The ALICE Detector Control System
 • Chochula, Peter: DCS and the ALICE 02 Project, DCS Workshop Košice (november)
 • Senyukov, Serhyi: Detector Control System of Alice ITS
 • Senyukov, Serhyi: DCS of the ITS Upgrade
 • Bond, Peter: Introduction to Computing Architecture: ALICE DCS
 • Pinazza, Ombretta: Introduction to WinCC OA

Konferencia CHEP 2013 – október 2013

Členovia výskumného centra sa zúčastnili 20th International Conference on Computing in High Energy and Nuclear Physics (CHEP) v Amsterdame.
Príspevok o aplikácii Amanda 3 osobne prezentovali Ing. Slávka Jadlovská a Ing. Jakub Čerkala formou posterovej prezentácie.
chep_2013_501
Abstrakt článku vyšiel v Knihe abstraktov konferencie – Book of Abstracts
Prezentovaný článok z konferencie CHEP 2013 je publikovaný v časopise Journal of Physics: Conference Series“

20. výročie členstva Slovenskej republiky v Európskej organizácii pre jadrový výskum (CERN) – jún 2013

20. výročie členstva Slovenskej republiky v Európskej organizácii pre jadrový výskum (CERN).

Pri oslave tohto výročia si z rúk ministera školstva prevzal čestné uznanie aj vedúci experimentu ALICE Paolo Giubellino.

Podrobnejšie informácie sú na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a tlačovú správu vydala aj TASR.

Za TUKE sa na oslave 20. výročia členstva SR v Európskej organizácii pre jadrový výskum (CERN) zúčasnil Team Leader za TUKE v rámci spolupráce na projekte výskumu a vývoja ALICE CERN na TU doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc. a členka riešiteľského tímu Ing. Slávka Jadlovská, PhD. (Deputy Team Leader za TUKE).

Súbor prednášok

Návšteva riešiteľského tímu projektu ALICE z CERN-u na TUKE – apríl 2013

Členovia riešiteľského tímu projektu ALICE z CERN-u navštívili Technickú univerzitu v Košiciach (Na pozvanie doc. Jadlovského) v dňoch 13. – 15. 4. 2013.

Riešiteľský tím projektu ALICE bol zastúpený členmi:
André Augustinus, (Belgicko)
Pierre Vande Vyvre, (Francúzko)
Karel Šafařík, (Slovensko)
Peter Chochula, (Slovensko)

Program návštevy:
10.4.2013: Konzultácie riešiteľského tímu doc. Jadlovského s doc. Ing. Petrom Chochulom, CSc.
11.4.2013: Prof. Sinčák a vedúci centier prezentovali riešiteľskému tímu projektu ALICE katedru Kybernetiky a umelej inteligencie.
11.4.2013: Blok 4 prednášok o CERN-e, projekte ALICE a ich práci v experimente.
12.4.2013: Riešiteľský tím doc. Jadlovského prezentuje riešiteľskému tímu projektu ALICE riešenie Amanda Server 3 a jeho možnosti ďalšieho vylepšovania.
S riešiteľským tímom projektu ALICE na pracovnom obede rokoval dekan Fakulty Elektrotechniky a Informatiky prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD.

Riešiteľskému tímu projektu ALICE sa venoval na pracovnom stretnutí rektor Technickej univerzity Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.