Archívy kategórií: Propagácia

Počas projektu ALICE KE FEI TU – Experiment ALICE na LHC v CERNe (2016-2020) boli riešené nasledujúce záverečné práce na všetkých troch stupňoch štúdia v CMMRaPI na KKUI FEI TU Košice

Dizertačná práca:

Ing. VOŠČEK, Dominik: Hybridné modely kyber-fyzikálnych systémov a ich aplikácia v rámci distribuovaného systému riadenia, FEI TU, Košice, 2019 (Obhajoba DZP – ak Ti Dominik posle)
(školiteľ: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.)  

Diplomové práce:

Bc. TKÁČIK, Milan: Embedded systémy a ich implementácia v rámci distribuovaných riadiacich a monitorovacích systémov, FEI, TU, Košice,  2019, (Obhajoba)
(vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.)

Bc. BŘEZINA, Adam: Embedded systémy a ich implementácia v rámci mobilných robotickych systémov, FEI, TU, Košice, 2019, (Obhajoba)
(vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.

Bc. HANC, Erik: Návrh informačného systému pre vzdialený off-line prístup k dátam z LHC urýchľovača v rámci experimentu ALICE v CERN-e, FEI TU, Košice, 2018
(vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.

Bakalárske práce:

PÁNIK, Michal: Realizácia aplikácií na úrovni databázových systémov s väzbou na SCADA systémy a embedded systémy, FEI, TU, Košice, 2018, (Obhajoba)
(vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.)

TKÁČIK, Milan: Realizácia časti DCS s aplikáciou komunikačných protokolov DIM a OPC UA pre zber a spracovanie veľkého objemu dát v rámci experimentu ALICE, FEI, TU, Košice, 2017 
(vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.

Zasadnutie Európskeho výboru pre budúce urýchľovače ECFA/RECFA (The European Committee for Future Accelerators) – REGFA Meeting in Bratislava 17. 5. – 19. 5. 2018

17. mája 2018 prijala ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová na pôde MŠVVaŠ SR generálnu riaditeľku CERN Fabiolu Gianotti a riaditeľa pre výskum a počítače CERN Eckharda Elsena.http://www.minedu.sk/ministerka-skolstva-martina-lubyova-prijala-generalnu-riaditelku-cern-fabiolu-gianotti/

Prijatie sa uskutočnilo pri príležitosti zasadnutia Európskeho výboru pre budúce urýchľovače ECFA/RECFA (The European Committee for Future Accelerators), ktoré sa konalo v Bratislave v dňoch 17. – 19. mája 2018.

Agendu a informácie o RECFA Meeting-u nájdete na:

https://indico.cern.ch/event/711794/timetable/?print=1&view=standard

Na RECFA Meeting in Slovakia vystúpil doc. Ivan Králik (SAV Košice) s prednáškou Slovak Participation in ALICE, v ktorej uviedol, že Technická univerzita v Košiciach je plným členom ALICE Collaboration od roku 2015, pričom poukázal aj na riešené úlohy a dosiahnuté výsledky riešiteľským tímom v rámci projektu ALICE KE FEI TU – Experiment ALICE na LHC v CERNe: Štúdium silno interagujúcej hmoty v extrémnych podmienkach

CERN – Európska organizácia pre jadrový výskum so sídlom v Ženeve je najvýznamnejšia medzinárodná vládna organizácia v oblasti výskumu elementárnych častíc a štruktúry hmoty a predstavuje svetovú špičku v oblasti časticovej fyziky a fyziky vysokých energií. MŠVVaŠ SR je odborným garantom spolupráce Slovenskej republiky s CERN a národným financujúcim orgánom.
Pani ministerka poďakovala predstaviteľom CERN za vytvorenie vynikajúcich podmienok pre účasť slovenských tímov na experimentoch ATLAS, ALICE, ISOLDE a NA62 v CERN. Rovnako vyzdvihla spoluprácu Slovenskej republiky s CERN ako jednu z najvýznamnejších a najúspešnejších multilaterálnych spoluprác v oblasti vedy a výskumu v SR.

HEPTech NEWSLETTER Issue 10 April 2018 – In focus: Technical University of Košice, Slovakia – the success story of a unique academia – industry matching event

V jednom zo série časopisov HEPTech NEWSLETTER Issue 10 April 2018 vyšiel článok s názvom In focus: Technical University of Košice, Slovakia – the success story of a unique academia – industry matching event (the interview Assoc. prof. Jan Jadlovsky and Dr. Slavka Jadlovska, representatives of TUKE at HEPTech, 5-7 pp.).

Okrem informácií o TU v Košiciach, FEI a výskumnej skupine CMMRaPI na KKUI, ktorej členovia riešia projekt ALICE KE FEI TU – Experiment ALICE na LHC v CERNe: Štúdium silno interagujúcej hmoty v extrémnych podmienkach, článok obsahuje aj rozhovor s organizátormi konferencie Industry4.0 @ HEPTech.

PRESS RELEASES – AIME on the Mutual Impact of Industry 4.0 and High-Energy Physics 03/2018.

Združenie HEPTech so sídlom v CERN-e v Ženeve vydalo tlačovú správu v PRESS RELEASES s názvom AIME on the Mutual Impact of Industry 4.0 and High-Energy Physics 03/2018 o celom priebehu úspešne zorganizovanej medinárodnej konferencie Academia-Industry Matching Event on the Mutual Impact of Industry 4.0 and High-Energy Physics v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach.

V tlačovej správe sa uvádza, že konferencia Industry4.0 @ HEPTech bola zameraná na prezentáciu komplexných technológií Digitálneho podniku v súlade so stratégiou Industry 4.0, ktorá pokrýva všetky jeho súčasti: kyber.fyzikálne systémy, modelovanie a simuláciu, spôsoby získania a uloženia veľkého objemu dát (Big Data, cloud a grid technológie) a Internet vecí (IoT).

Academia-Industry Matching Event on the Mutual Impact of Industry 4.0 and High-Energy Physics – marec 2018

HEPTech and the Technical University of Košice (TUKE), Slovakia, are organising an Academia-Industry Matching Event on the Mutual Impact of Industry 4.0 and High-Energy Physics (HEP).
This event aims to bring together companies, experts and researchers active in applying Industry 4.0 approach to HEP-related technologies, to discuss and explore the mutual impact between Industry 4.0 and HEP and to foster further developments and collaborations.
The 2-day forum will explore the opportunities of Industry 4.0 in cyber-physical systems, modeling and simulation, big data and cloud computing, IoT and technologies for medical applications. Speakers from prominent European research institutions and leading companies will present their approach and experience in the integration and communication of HEP-related technologies.
Industry involvement is welcome through a variety of sponsorship packages. Besides presentations and networking breaks the event includes a poster session and a large exhibition area where companies will be able to showcase their technologies. In addition, bilateral face-2-face (B2B) meetings will be organized to enable cooperation arrangements between interested parties.

Conference main objective:
Introducing Comprehensive Technologies of Digital Enterprise in line with Industry 4.0, which covers all of its components, namely:

  • cyber – physical systems,
  • IoT (Internet of Things), linking all parts of the enterprise, such as sensors and actuators, database, respectively. Data repositories and user access points for real-time data with the use of Internet technology,
  • ways to get and store large data – Big Data, transforming them using modern techniques (Cloud Technology, Grid Technology, etc.) and their application utilization to monitor and manage the quality of enterprise production and diagnostics.

Presentation of these technologies will include Process Modeling and Simulation Systems at all levels of Digital Enterprise Management.

The conference is intended for:

  • state and private institutions that create conditions for applying Industry 4.0 technology,
  • developers of these technologies at all levels of the Industry 4.0 concept,
  • users who apply and exploit the technology developed under the Industry 4.0 concept in their businesses in practice.

Conference Summary Report on Academia-Industry Matching Event on the Mutual Impact of Industry 4.0 and High-Energy Physics Slovakia, March 15-16 2018

For more information, please visit: https://industry40heptech-2018.b2match.io/page-1981

Academia-Industry Matching Event on the Mutual Impact of Industry 4.0 and High-Energy Physics – the March 2018

Industry4.0 @ HEPTech 2018, 15.3. – 16.3. 2018 v Starom Smokovci

Združenie HepTech so sídlom v CERN-e v Ženeve a Technická univerzita v Košiciach Vás pozývajú na zaujímavé podujatie zamerané na Priemysel 4.0 a High-Energy Physics (HEP), ktoré má za cieľ prepojiť podnikateľskú sféru s výskumníkmi a expertmi z danej oblasti. V priebehu dvojdňového fóra môžete prebádať možnosti v oblastiach ako cyber-physical systems, modeling and simulation, big data, cloud či IoT. Spíkri z viacerých európskych výskumných inštitúcií a významných medzinárodných spoločností Vám odprezentujú ich skúsenosti s integráciou technológií v rámci združenia HepTech (CERN).

Okrem konferencie sa môžete zúčastniť aj networkingu v podobe B2B stretnutí či výstavy, kde budú prítomné spoločnosti predstavovať inovatívne technológie priamo na mieste.

Viac informácií o agende konferenccie a registrácii je na stránkach:

https://indico.cern.ch/event/654636/timetable/?view=standard

https://industry40heptech-2018.b2match.io/

Stretnutie Katedier Automatizácie, Kybernetiky a Informatiky technických vysokých škôl a univerzít v SR a ČR, SKAKaI 2016, Brno – september 2016

Na podujatí SKAKaI v Brne vystúpil v rámci programu doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc. s prednáškou:

Centrum Moderných Metód Riadenia a Priemyselnej Informatiky na KKUI TU Košice

Center of Modern Control Techniques and Industrial Informatics in DCAI, TU of Košice

Podujatia sa zúčastnili aj doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD. a Ing. Slávka Jadlovská, PhD.