Archív kategorií: Propagácia

Vedecký tím Technickej univerzity v Košiciach – participácia TUKE na experimente ALICE v Európskej organizácii pre jadrový výskum (CERN)

14. mája 2024 sa uskutočnil druhý ročník slávnostného udeľovania ocenení pre výnimočné osobnosti v Košickom kraji v oblasti vedy a výskumu, podnikania, inovácií a startupov – Košice Region Innovation Awards.

V kategórii najlepší vedec/vedecký tím Košického kraja získal ocenenie:
Vedecký tím Technickej univerzity v Košiciach – participácia TUKE na experimente ALICE v Európskej organizácii pre jadrový výskum (CERN),  v zložení: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc. a doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD. z Fakulty elektrotechniky a informatiky TUKE, Ing. Slávka Jadlovská, PhD. z Fakulty výrobných technológií TUKE, Ing. Tomáš Tkáčik, Ing. Milan Tkáčik, PhD. a ďalší členovia riešiteľského tímu.

Ocenenie „Vedecký tím Technickej univerzity v Košiciach – participácia TUKE na experimente ALICE v Európskej organizácii pre jadrový výskum (CERN)“ od rektora TUKE prof. Ing. Petra Mésároša, PhD. prevzala doc. Ing. A. Jadlovská, PhD.

Pred prevzatím ocenenia bol organizátormi Innovation Awards premietnutý videomedajlon.
Zdroj: HALO TU 4 2022/2023

Participácia TUKE na experimente ALICE v CERN-e, 3.8.2023

V časopise HALO TU 4 2022/2023 (Štvrťročník Technickej univerzity v Košiciach) bol  publikovaný článok s názvom Participácia TUKE na experimente ALICE v CERN-e (autor: Ing. Slávka Jadlovská, PhD.), v ktorom súopísané hlavné míľniky doterajšej spolupráce TUKE-CERN.

HALO TU 4 2022/2023:   https://pdf.tuke.sk/halo-tu/halotu-22-23-4.pdf

Novinky TUKE: https://icube.tuke.sk/wps/portal/halotu/clanky/4-2022-2023-participacia-tuke-na-experimente-alice-v-cern

30. výročie vstupu SR do Európskej výskumnej organizácie CERN – 27.6.2023

30. výročie vstupu SR do Európskej výskumnej organizácie CERN – 27.6.2023, Vedecký park UK v Bratislave – na slávnostnom zasadnutí spojenom s prednáškami sa zúčastnila doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD. (https://fmph.uniba.sk/detail-novinky/back_to_page/fakulta-matematiky-fyziky-a-informatiky-uk/article/30-rokov-slovenskej-republiky-v-cern-e/calendar_date/2023/june/)

Slovenská republika sa stala členskou krajinou medzivládnej vedeckej inštitúcie CERN dňa 1. júla 1993. Oslava tohto výročia sa pod záštitou prezidentky SR uskutočnila v utorok 27. júna 2023 na pôde Univerzity Komenského v Bratislave. 

Na oslavách sa zúčastnila riaditeľka CERN pre medzinárodné vzťahy Charlotte Warakaulle, zástupcovia MŠVVaŠ Slovenskej republiky, MŠMT Českej Republiky, veľvyslanec SR pri OSN v Ženeve, zástupcovia inštitúcií spolupracujúcich s CERN zo Slovenska (SAV, UK, UPJS, TUKE) aj z Čiech (UK, AV ČR). 

Na slávnostnom zasadnutí vo Vedeckom Parku UK v Mlynskej doline v Bratislave pozvaní hostia predniesli svoje príhovory a zástupcovia slovenskej vedeckej obce zosumarizovali, čo sa na Slovensku za 30 rokov spolupráce s CERN podarilo, nielen na vedeckej úrovni, vo výučbe študentov rôznych odborov (fyzika, elektronika, IT) ale aj aký prínos mala spolupráca pre slovenský priemysel.

Na zasadnutí sa konštatovalo, že transfer špičkových technológií z CERN-u do SR umožňuje zapojenie našich špecialistov a ich expertízu v nových technológiách vyvíjaných v CERN-e v oblasti elektroniky, kybernetiky, fyziky kovov, vývoji medicínskych detektorov, supravodivých magnetov a sieťových riadiacich systémov.

Zdroj: Výbor pre spoluprácu SR s CERN-om

Na slávnostnom zasadnutí vo Vedeckom Parku UK sa za riešiteľský tím projektu ALICE TUKE zúčastnili doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD. a Ing. Slávka Jadlovská, PhD.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky – zoznam príspevkov: https://indico.cern.ch/event/1250074/contributions/

Galéria z podujatia: https://cernbox.cern.ch/preview/public/ku3YLBC0U8wnUfj/PANA5196.jpg

2. Česko-slovenský ALICE workshop Danišovce, 15.5.2023 – 17.5.2023

2. Česko-slovenský ALICE workshop Danišovce, 15.5.2023 – 17.5.2023, prezentácia výsledkov projektu riešiteľmi projektu z TU za rok 2023, (prezentovali : Ing. Slávka Jadlovská, PhD., Ing. Tomáš Tkáčik, Bc. Dominika Líšková, Bc. Filip Pazdič), za riešiteľský tím sa Workshopu zúčastnila aj doc. Anna Jadlovská, PhD. (https://indico.cern.ch/event/1244578/)

Na 2. Česko-slovenskom ALICE workshop-e, ktorý sa uskutočnil v Danišovciach (15.5.2023 – 17.5.2023)  členovia riešiteľského tímu  Ing. Slávka Jadlovská, PhD., Ing. Tomáš Tkáčik, Bc.Dominika Líšková a Bc. Filip Pazdičprezentovali dosiahnuté výsledky projektu ALICE TUKE za rok 2023 v rámci prednášky s názvom:

„Participácia Technickej univerzity v Košiciach na experimente ALICE v CERNe“

Za riešiteľský tím sa Workshopu zúčastnila aj doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.

Program a zoznam príspevkov: https://indico.cern.ch/event/1244578/

Návšteva švajčiarskeho veľvyslanca Petra Nelsona na TU pod záštitou bývalého rektora Dr.h.c. prof. h.c. prof. Ing. Stanislava Kmeťa, DrSc. – 20.4.2023

Návšteva švajčiarskeho veľvyslanca Petra Nelsona na TU pod záštitou bývalého rektora Dr.h.c. prof. h.c. prof. Ing. Stanislava Kmeťa, DrSc. – 20.4.2023 – aktivity riešiteľského tímu TUKE v CERN e a dosiahnuté výsledky na projekte prezentovali: Ing. Slávka Jadlovská, PhD. a doktorandi Ing. Milan Tkáčik a Ing. Tomáš Tkáčik, z riešiteľského tímu bol tiež prítomný doc. Ján Jadlovský, CSc. (https://www.tuke.sk/wps/portal/tuke/university/galeria/navsteva-svajciarskeho-velvyslanca)

Dňa 20.04.2023 poctil Technickú univerzitu v Košiciach svojou návštevou švajčiarsky veľvyslanec Peter Nelson spolu so svojou delegáciou.

Pána veľvyslanca a jeho delegáciu privítal rektor Technickej univerzity v Košiciach prof. Stanislav Kmeť spolu s prorektorom pre zahraničné vzťahy a mobilitu prof. Radovanom Hudákom, prorektorom pre vedu, výskum a doktorandské štúdium prof. Ivom Petrášomkvestorom TUKE doc. Marcelom Behúnom. Prvá návšteva pána veľvyslanca na pôde našej alma mater sa niesla vo veľmi priateľskom duchu a najmä so záujmom nadviazania osobných kontaktov.

V úvode stretnutia pán rektor predstavil delegácii našu univerzitu a v krátkosti aj samotné Košice prostredníctvom prezentácie. Hlavnou témou, ktorá zaujímala pána veľvyslanca, bola spolupráca TUKE – CERN (Švajčiarsko). Samotnej problematike sa na univerzite venuje tím odborníkov, ktorí v súčasnej dobe pracujú na projekte „Experiment ALICE na LHC v CERN: Štúdium silno interagujúcej hmoty v extrémnych podmienkach“.

Na stretnutí sa osobne zúčastnili vybraní riešitelia projektu vedení Team Leadrom doc. Jadlovským, J., CSc., pričom projekt a jeho výsledky ilustrujúce participáciu TUKE na experimente ALICE v CERN-e pánovi veľvyslancovi osobne predstavili Ing. Slávka Jadlovská,  PhD. (Deputy Team Leader) a dvaja doktorandi Ing. Milan Tkáčik a Ing. Tomáš Tkáčik.

TUKE – Galéria: https://tuke.sk/wps/portal/tuke/university/galeria/navsteva-svajciarskeho-velvyslanca

UVP TECHNICOM: https://uvptechnicom.sk/navsteva-svajciarskeho-velvyslanca-na-tuke/

Zasadnutie Európskeho výboru pre budúce urýchľovače ECFA/RECFA (The European Committee for Future Accelerators) – REGFA Meeting in Bratislava 17. 5. – 19. 5. 2018

17. mája 2018 prijala ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová na pôde MŠVVaŠ SR generálnu riaditeľku CERN Fabiolu Gianotti a riaditeľa pre výskum a počítače CERN Eckharda Elsena.http://www.minedu.sk/ministerka-skolstva-martina-lubyova-prijala-generalnu-riaditelku-cern-fabiolu-gianotti/

Prijatie sa uskutočnilo pri príležitosti zasadnutia Európskeho výboru pre budúce urýchľovače ECFA/RECFA (The European Committee for Future Accelerators), ktoré sa konalo v Bratislave v dňoch 17. – 19. mája 2018.

Agendu a informácie o RECFA Meeting-u nájdete na:

https://indico.cern.ch/event/711794/timetable/?print=1&view=standard

Na RECFA Meeting in Slovakia vystúpil doc. Ivan Králik (SAV Košice) s prednáškou Slovak Participation in ALICE, v ktorej uviedol, že Technická univerzita v Košiciach je plným členom ALICE Collaboration od roku 2015, pričom poukázal aj na riešené úlohy a dosiahnuté výsledky riešiteľským tímom v rámci projektu ALICE KE FEI TU – Experiment ALICE na LHC v CERNe: Štúdium silno interagujúcej hmoty v extrémnych podmienkach

CERN – Európska organizácia pre jadrový výskum so sídlom v Ženeve je najvýznamnejšia medzinárodná vládna organizácia v oblasti výskumu elementárnych častíc a štruktúry hmoty a predstavuje svetovú špičku v oblasti časticovej fyziky a fyziky vysokých energií. MŠVVaŠ SR je odborným garantom spolupráce Slovenskej republiky s CERN a národným financujúcim orgánom.
Pani ministerka poďakovala predstaviteľom CERN za vytvorenie vynikajúcich podmienok pre účasť slovenských tímov na experimentoch ATLAS, ALICE, ISOLDE a NA62 v CERN. Rovnako vyzdvihla spoluprácu Slovenskej republiky s CERN ako jednu z najvýznamnejších a najúspešnejších multilaterálnych spoluprác v oblasti vedy a výskumu v SR.

HEPTech NEWSLETTER Issue 10 April 2018 – In focus: Technical University of Košice, Slovakia – the success story of a unique academia – industry matching event

V jednom zo série časopisov HEPTech NEWSLETTER Issue 10 April 2018 vyšiel článok s názvom In focus: Technical University of Košice, Slovakia – the success story of a unique academia – industry matching event (the interview Assoc. prof. Jan Jadlovsky and Dr. Slavka Jadlovska, representatives of TUKE at HEPTech, 5-7 pp.).

Okrem informácií o TU v Košiciach, FEI a výskumnej skupine CMMRaPI na KKUI, ktorej členovia riešia projekt ALICE KE FEI TU – Experiment ALICE na LHC v CERNe: Štúdium silno interagujúcej hmoty v extrémnych podmienkach, článok obsahuje aj rozhovor s organizátormi konferencie Industry4.0 @ HEPTech.

PRESS RELEASES – AIME on the Mutual Impact of Industry 4.0 and High-Energy Physics 03/2018.

Združenie HEPTech so sídlom v CERN-e v Ženeve vydalo tlačovú správu v PRESS RELEASES s názvom AIME on the Mutual Impact of Industry 4.0 and High-Energy Physics 03/2018 o celom priebehu úspešne zorganizovanej medinárodnej konferencie Academia-Industry Matching Event on the Mutual Impact of Industry 4.0 and High-Energy Physics v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach.

V tlačovej správe sa uvádza, že konferencia Industry4.0 @ HEPTech bola zameraná na prezentáciu komplexných technológií Digitálneho podniku v súlade so stratégiou Industry 4.0, ktorá pokrýva všetky jeho súčasti: kyber.fyzikálne systémy, modelovanie a simuláciu, spôsoby získania a uloženia veľkého objemu dát (Big Data, cloud a grid technológie) a Internet vecí (IoT).

Academia-Industry Matching Event on the Mutual Impact of Industry 4.0 and High-Energy Physics – marec 2018

HEPTech and the Technical University of Košice (TUKE), Slovakia, are organising an Academia-Industry Matching Event on the Mutual Impact of Industry 4.0 and High-Energy Physics (HEP).
This event aims to bring together companies, experts and researchers active in applying Industry 4.0 approach to HEP-related technologies, to discuss and explore the mutual impact between Industry 4.0 and HEP and to foster further developments and collaborations.
The 2-day forum will explore the opportunities of Industry 4.0 in cyber-physical systems, modeling and simulation, big data and cloud computing, IoT and technologies for medical applications. Speakers from prominent European research institutions and leading companies will present their approach and experience in the integration and communication of HEP-related technologies.
Industry involvement is welcome through a variety of sponsorship packages. Besides presentations and networking breaks the event includes a poster session and a large exhibition area where companies will be able to showcase their technologies. In addition, bilateral face-2-face (B2B) meetings will be organized to enable cooperation arrangements between interested parties.

Conference main objective:
Introducing Comprehensive Technologies of Digital Enterprise in line with Industry 4.0, which covers all of its components, namely:

  • cyber – physical systems,
  • IoT (Internet of Things), linking all parts of the enterprise, such as sensors and actuators, database, respectively. Data repositories and user access points for real-time data with the use of Internet technology,
  • ways to get and store large data – Big Data, transforming them using modern techniques (Cloud Technology, Grid Technology, etc.) and their application utilization to monitor and manage the quality of enterprise production and diagnostics.

Presentation of these technologies will include Process Modeling and Simulation Systems at all levels of Digital Enterprise Management.

The conference is intended for:

  • state and private institutions that create conditions for applying Industry 4.0 technology,
  • developers of these technologies at all levels of the Industry 4.0 concept,
  • users who apply and exploit the technology developed under the Industry 4.0 concept in their businesses in practice.

Conference Summary Report on Academia-Industry Matching Event on the Mutual Impact of Industry 4.0 and High-Energy Physics Slovakia, March 15-16 2018

For more information, please visit: https://industry40heptech-2018.b2match.io/page-1981