Projekt výskumu a vývoja ALICE CERN na TU v Košiciach

Technická univerzita v Košiciach bola ku dňu 12. 10. 2012 prijatá za asociovaného člena projektu ALICE v Európskom centre pre jadrový výskum (CERN). Pri tejto príležitosti bol v dvojtýždenníku ALICE MATTERS, vydávanom v rámci projektu ALICE, zverejnený článok o našej univerzite. Na úlohách spojených s projektom sa podieľajú členovia Centra moderných metód riadenie a priemyselnej informatiky z CAK na KKUI FEI TU, ktorí začali pracovať na modernizácii systému DCS (Detector Control System) v CERN-e s dôrazom na optimalizáciu procesu výmeny dát medzi online a offline databázou (CHEP 2013).

Upgrade of the ALICE Inner Tracking System
Členovia skupiny CMMRaPI na KKUI FEI TU v Košicach sú zapojení do riešenia výskumnej úlohy Upgrade of the Alice Inner Tracking System, zameranej na vývoj Pixelového detektora s požiadavkou na registráciu a identifikáciu častíc vznikajúcich v zrážkach Pb-Pb pri energii 14 TeV na n-n pár, keď v koncovom stave môže byť tisíce nabitých častíc. Riešenie uvedenej úlohy je súčasťou medzivládnej dohody ”Memorandum of Understanding for Collaboration in the Construction of the ALICE Detector Upgrade of the ALICE Inner Tracking System“, podpísanej zástupcami CERN-u a ministrami školstva a vedy krajín spolupracujúcich na tejto úlohe.

Medzinárodne plénum kolaborácie ALICE spoločnosti CERN v Ženeve schválilo 13.3. 2015 prijatie Technickej univerzity v Košiciach (ako jedinej Technickej univerzity na Slovensku) za plnohodnotného člena uvedenej kolaborácie.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR podpísal 3.3.2016 Zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu výskumu a vývoja ALICE CERN na TU v Košiciach na obdobie rokov 2016 až 2020.
Garantom spolupráce TUKE – CERN je doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc. (Team Leader za TU, Košice).

Názov medzinárodného projektu: ALICE KE FEI TU – Experiment ALICE na LHC v CERNe: Štúdium silno interagujúcej hmoty v extrémnych podmienkach (ALICE experiment at the CERN LHC: The study of strongly interacting matter under extreme conditions)

Charakter projektu: Základný výskum
Odbor výskumu a vývoja: Jadrová a subjadrová fyzika
Odvetvie podľa OKEČ: Výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied

Doba trvania projektu: 1.1.2016 – 31.12.2020
Evidenčné číslo / Číslo grantu: 0222/2016
Program / Grantová schéma: CERN
Názov agentúry: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Zodpovedný rešiteľ projektu: doc. Ing. Jadlovský Ján, CSc.
Akronym projektu: ALICE KE FEI TU
Zmluva č. 0222/2016 o poskytnutí finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu výskumu a vývoja ALICE CERN: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2364916&l=sk

Výskum projektu je zameraný na tri oblasti a to:

  • riadenie pixelového detektora
  • vývoj Hybridného integrovaného obvodu HIC (Hybrid Integrated Circuit) určeného pre zber a spracovanie signálov z ALICE detektorov
  • vývoj programových modulov pre riadiacu komunikačnú infraštruktúru DCS

Výsledky dosiahnuté pri riešení projektu boli prezentované vo Vedeckých prácach v zahraničných karentovaných časopisoch a konferenciách.


Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR podpísal 10.3.2021 Zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu výskumu a vývoja ALICE CERN na TU v Košiciach na rok 2021.
Garantom spolupráce TUKE – CERN je doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc. (Team Leader za TU, Košice).

Názov medzinárodného projektu: ALICE KE FEI TU – Experiment ALICE na LHC v CERNe: Štúdium silno interagujúcej hmoty v extrémnych podmienkach (ALICE experiment at the CERN LHC: The study of strongly interacting matter under extreme conditions)

Charakter projektu: Základný výskum
Odbor výskumu a vývoja: Jadrová a subjadrová fyzika
Odvetvie podľa OKEČ: Výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied

Doba trvania projektu: 1.1.2021 – 31.12.2021
Evidenčné číslo / Číslo grantu: 0195/2021
Program / Grantová schéma: CERN
Názov agentúry: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Zodpovedný rešiteľ projektu: doc. Ing. Jadlovský Ján, CSc.
Akronym projektu: ALICE KE FEI TU
Zmluva č. 0195/2021 o poskytnutí finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu výskumu a vývoja ALICE CERN: https://www.crz.gov.sk/zmluva/5623216/

Výsledky dosiahnuté pri riešení projektu boli prezentované vo Vedeckých prácach v zahraničných karentovaných časopisoch a konferenciách.


Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR podpísal 29.6.2022 Zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu výskumu a vývoja ALICE CERN na TU v Košiciach na obdobie rokov 2022 až 2026.
Garantom spolupráce TUKE – CERN je doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc. (Team Leader za TU, Košice).

Názov medzinárodného projektu: ALICE TUKE – Experiment ALICE na LHC v CERNe: Štúdium silno interagujúcej hmoty v extrémnych podmienkach (ALICE experiment at the CERN LHC: The study of strongly interacting matter under extreme conditions)

Charakter projektu: Základný výskum
Odbor výskumu a vývoja: Jadrová a subjadrová fyzika
Odvetvie podľa OKEČ: Výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied

Doba trvania projektu: 1.1.2022 – 31.12.2026
Evidenčné číslo / Číslo grantu: 0410/2022
Program / Grantová schéma: CERN
Názov agentúry: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Zodpovedný rešiteľ projektu: doc. Ing. Jadlovský Ján, CSc.
Akronym projektu: ALICE TUKE
Zmluva č. 0410/2022 o poskytnutí finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu výskumu a vývoja ALICE CERN: https://www.crz.gov.sk/zmluva/6649902/

Výsledky dosiahnuté pri riešení projektu boli prezentované vo Vedeckých prácach v zahraničných karentovaných časopisoch a konferenciách.


Ocenenie pre Vedecký tím Technickej univerzity v Košiciach – participácia TUKE na experimente ALICE v Európskej organizácii pre jadrový výskum (CERN)