Archívy autora: Matej Oravec

Academia-Industry Matching Event on the Mutual Impact of Industry 4.0 and High-Energy Physics – marec 2018

HEPTech and the Technical University of Košice (TUKE), Slovakia, are organising an Academia-Industry Matching Event on the Mutual Impact of Industry 4.0 and High-Energy Physics (HEP).
This event aims to bring together companies, experts and researchers active in applying Industry 4.0 approach to HEP-related technologies, to discuss and explore the mutual impact between Industry 4.0 and HEP and to foster further developments and collaborations.
The 2-day forum will explore the opportunities of Industry 4.0 in cyber-physical systems, modeling and simulation, big data and cloud computing, IoT and technologies for medical applications. Speakers from prominent European research institutions and leading companies will present their approach and experience in the integration and communication of HEP-related technologies.
Industry involvement is welcome through a variety of sponsorship packages. Besides presentations and networking breaks the event includes a poster session and a large exhibition area where companies will be able to showcase their technologies. In addition, bilateral face-2-face (B2B) meetings will be organized to enable cooperation arrangements between interested parties.

Conference main objective:
Introducing Comprehensive Technologies of Digital Enterprise in line with Industry 4.0, which covers all of its components, namely:

 • cyber – physical systems,
 • IoT (Internet of Things), linking all parts of the enterprise, such as sensors and actuators, database, respectively. Data repositories and user access points for real-time data with the use of Internet technology,
 • ways to get and store large data – Big Data, transforming them using modern techniques (Cloud Technology, Grid Technology, etc.) and their application utilization to monitor and manage the quality of enterprise production and diagnostics.

Presentation of these technologies will include Process Modeling and Simulation Systems at all levels of Digital Enterprise Management.

The conference is intended for:

 • state and private institutions that create conditions for applying Industry 4.0 technology,
 • developers of these technologies at all levels of the Industry 4.0 concept,
 • users who apply and exploit the technology developed under the Industry 4.0 concept in their businesses in practice.

Conference Summary Report on Academia-Industry Matching Event on the Mutual Impact of Industry 4.0 and High-Energy Physics Slovakia, March 15-16 2018

For more information, please visit: https://industry40heptech-2018.b2match.io/page-1981

Academia-Industry Matching Event on the Mutual Impact of Industry 4.0 and High-Energy Physics – the March 2018

Industry4.0 @ HEPTech 2018, 15.3. – 16.3. 2018 v Starom Smokovci

Združenie HepTech so sídlom v CERN-e v Ženeve a Technická univerzita v Košiciach Vás pozývajú na zaujímavé podujatie zamerané na Priemysel 4.0 a High-Energy Physics (HEP), ktoré má za cieľ prepojiť podnikateľskú sféru s výskumníkmi a expertmi z danej oblasti. V priebehu dvojdňového fóra môžete prebádať možnosti v oblastiach ako cyber-physical systems, modeling and simulation, big data, cloud či IoT. Spíkri z viacerých európskych výskumných inštitúcií a významných medzinárodných spoločností Vám odprezentujú ich skúsenosti s integráciou technológií v rámci združenia HepTech (CERN).

Okrem konferencie sa môžete zúčastniť aj networkingu v podobe B2B stretnutí či výstavy, kde budú prítomné spoločnosti predstavovať inovatívne technológie priamo na mieste.

Viac informácií o agende konferenccie a registrácii je na stránkach:

https://indico.cern.ch/event/654636/timetable/?view=standard

https://industry40heptech-2018.b2match.io/

Academia-Industry Matching Event on the Mutual Impact of Industry 4.0 and High-Energy Physics – marec 2018

Združenie HepTech so sídlom v CERNe v Ženeve a Technická univerzita v Košiciach Vás pozýva na konferenciu s medzinárodnou účasťou

Academia-Industry Matching Event on the Mutual Impact of Industry 4.0 and High-Energy Physics”,

ktorá sa uskutoční v dňoch 15.- 16. marec 2018 v Grand Hoteli Starý Smokovec, vo Vysokých Tatrách. Medzi nadnárodné spoločnosti, ktoré už potvrdili účasť a odbornú prezentáciu na tejto konferencii patria: IBM Slovensko, Siemens Slovensko, Klaster AT+R Slovensko, CEIT Slovensko a SOVA Digital, Slovensko.

heptech_tuke_konferencia

Konferencia je určená predstaviteľom akademickej obce a vedeckovýskumným pracovníkom štátnych a súkromných inštitúcií, ktoré vytvárajú podmienky pre aplikáciu technológie Industry 4.0 do praxe, vývojárske firmy a vývojárov uvedených technológií na všetkých úrovniach konceptu Industry 4.0, a užívateľov, ktorí technológie vytvárané podľa koncepcie Industry 4.0 aplikujú a využívajú vo svojich podnikoch v praxi.

Hlavným cieľom konferencie bude prezentácia komplexných technológií Digitálneho podniku v súlade so stratégiou Industry 4.0, ktorá pokrýva všetky jeho súčasti, a to:

 • kyber-fyzikálne systémy,
 • IoT (Internet of Things – Internet vecí), prepojenie všetkých súčasti podniku, ako sú snímače a akčné členy, databázy, resp. úložiská dát a užívateľské prístupové miesta k dátam v reálnom čase  s využitím technológie Internetu,
 • spôsoby získania a uloženia veľkého objemu dát – Big Data, ich transformáciu pomocou moderných techník výpočtu (Cloud technológie, Grid  technológie a pod.) a ich aplikačného využitia pre sledovanie a riadenie kvality produkcie podniku a diagnostiky. Súčasťou prezentácie uvedených technológií  budú systémy modelovania a simulácie procesov na všetkých úrovniach riadenia digitálneho podniku.

Všetky dostupné informácie o konferencii nájdete na: https://indico.cern.ch/event/654636/

Predbežnú agendu konferencie nájdete na https://indico.cern.ch/event/654636/timetable/?view=standard (detailne)

alebo na https://industry40heptech-2018.b2match.io/agenda (stručný prehľad)

Účasť na konferencii podlieha registrácii, ktorú je možné uskutočniť na stránke https://industry40heptech-2018.b2match.io (otvorená do 4.3.2018)

Prehľad o už registrovaných účastníkoch nájdete na: https://industry40heptech-2018.b2match.io/participants#/

Conference Summary Report on Academia-Industry Matching Event on the Mutual Impact of Industry 4.0 and High-Energy Physics Slovakia, March 15-16 2018

Informácie o konferenci  Academia-Industry Matching Event on the Mutual Impact of Industry 4.0 and  High-Energy Physics propagovala:

SAV – veda a výskum – odbor medzinárodnej spolupráce informuje
STU Bratislava – granty STUBA
MŠ VVaŠ SR – Národný koordinátor programu EÚ Horizont 2020
BIC Bratislava – Stretnite elitu v oblasti zdieľanej ekonomiky a Industry 4.0
Rezort hospodárstva: Priemysel sa pripravuje na technologický  skok 

Konferencia ICALEPCS 2017 – október 2017

Členovia CMMRaPI prezentovali výsledky riešenia projektu „Experiment ALICE na LHC v CERNe: Štúdium silno interagujúcej hmoty v extrémnych podmienkach“ na konferencii ICALEPCS 2017 nasledovnými publikáciami:

 1. INFORMATION SYSTEM FOR ALICE EXPERIMENT DATA ACCESS – J. Jadlovsky, S. Jadlovska, J. Cabala, A. Jadlovska, J. Cerkala, M. Kopcik, M. Oravec, D. Voscek, M. Tkacik, E. Hanc, P. Chochula, P. M. Bond
  Tento príspevok bol prezentovaný na konferencii ICALEPCS 2017 v podobe postera:
 2. COMMUNICATION ARCHITECTURE OF THE DETECTOR CONTROL
  SYSTEM FOR THE INNER TRACKING SYSTEM
  – J. Jadlovsky, A. Jadlovska, S. Jadlovska, M. Oravec, D. Voscek, M. Kopcik, J. Cabala, M. Tkacik, P. Chochula, O. Pinazza
  Tento príspevok bol prezentovaný na konferencii ICALEPCS 2017 v podobe postera:
 3. A NOVEL GENERAL PURPOSE DATA ACQUISITION BOARD WITH
  A DIM INTERFACE
  – J. Jadlovsky, A. Jadlovska, S. Jadlovska, M. Oravec, D. Voscek, M. Kopcik, J. Cabala, M. Tkacik, P. Chochula, O. Pinazza
  Tento príspevok bol prezentovaný na konferencii ICALEPCS 2017 v podobe postera:

Projekt Experiment ALICE na LHC v CERNe: Štúdium silno interagujúcej hmoty v extrémnych podmienkach – marec 2016

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR podpísal 3.3.2016 Zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu výskumu a vývoja ALICE CERN na TU v Košiciach na obdobie rokov 2016 az 2020.
Garantom spolupráce TUKE – CERN je doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc. (Team Leader za TU, Košice).

Charakter projektu: Základný výskum
Odbor výskumu a vývoja: Jadrová a subjadrová fyzika
Odvetvie podľa OKEČ: Výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied

Doba trvania projektu: 1.1.2016 – 31.12.2020
Evidenčné číslo / Číslo grantu: 0222/2016
Program / Grantová schéma: CERN
Názov agentúry: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Zodpovedný rešiteľ projektu: doc. Ing. Jadlovský Ján, CSc.
Akronym projektu: ALICE KE FEI TU
Zmluva č. 0222/2016 o poskytnutí finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu výskumu a vývoja ALICE CERN: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2364916&l=sk

Výskum projektu je zameraný na tri oblasti a to:

 • riadenie pixelového detektora
 • vývoj Hybridného integrovaného obvodu HIC (Hybrid Integrated Circuit) určeného pre zber a spracovanie signálov z ALICE detektorov
 • vývoj programových modulov pre riadiacu komunikačnú infraštruktúru DCS

Riešitelia projektu – zamestnanci:

Riešitelia projektu – doktorandi:

Študenti:

Vzhľadom na kompatibilitu DSR na KKUI FEI TU Košice a DCS experimentu ALICE, je vytvorené modelové pracovisko umožňujúce vývoj základnej sieťovej infraštruktúry navrhnutej pre ALICE INNER Tracking System. Modelové pracovisko zahŕňa základné hardvérové a softvérové prostriedky riadenia, využívané v rámci experimentu ALICE v CERN-e s využim licencií, ktorými disponuje CERN v zmysle podpísaného Memoranda kolaborácie ALICE. Jednotlivé časti tejto infraštruktúry (hardvérové aj softvérové) budú priebežne dopĺňané a aktualizované v súlade s postupom vývoja ALICE ITS.

Laboratórium experimentu ALICE na LHC v CERNe (inovácia ITS v rámci DCS) (Vysokoškolská 4, 108b (V142b))

Spoluriešitelia projektu:

Stretnutie Katedier Automatizácie, Kybernetiky a Informatiky technických vysokých škôl a univerzít v SR a ČR, SKAKaI 2016, Brno – september 2016

Na podujatí SKAKaI v Brne vystúpil v rámci programu doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc. s prednáškou:

Centrum Moderných Metód Riadenia a Priemyselnej Informatiky na KKUI TU Košice

Center of Modern Control Techniques and Industrial Informatics in DCAI, TU of Košice

Podujatia sa zúčastnili aj doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD. a Ing. Slávka Jadlovská, PhD.

Pracovná cesta máj/jún 2016

Doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc. a Ing. Matej Oravec sa zúčastnili pracovnej cesty v CERN-e v súvislosti s realizáciou úloh spojených s DCS experimentu ALICE. V rámci týchto úloh sme v laboratóriu Organizácie pre jadrový výskum CERN v Ženeve realizovali laboratórne pracovisko s rovnakou štruktúrou a programovými modulmi aké sú implementované v rámci laboratória V 142 KKUI, FEI, TU. Rovnako boli vykonané jednania s prezentovaním doteraz riešených úloh a konzultovaný ďalší postup v rámci riešenia úloh spojených s DCS experimentu ALICE.