Business trip July/August 2018

First round – doc. Ing. J. Jadlovský, CSc, Ing. J. Socháň, Bc. M. Tkáčik, Bc. A. Březina, , Bc. M. Pánik