Stretnutie Katedier Automatizácie, Kybernetiky a Informatiky technických vysokých škôl a univerzít v SR a ČR, SKAKaI 2016, Brno – september 2016

Na podujatí SKAKaI v Brne vystúpil v rámci programu doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc. s prednáškou:

Centrum Moderných Metód Riadenia a Priemyselnej Informatiky na KKUI TU Košice

Center of Modern Control Techniques and Industrial Informatics in DCAI, TU of Košice

Podujatia sa zúčastnili aj doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD. a Ing. Slávka Jadlovská, PhD.