Návšteva švajčiarskeho veľvyslanca Petra Nelsona na TU pod záštitou bývalého rektora Dr.h.c. prof. h.c. prof. Ing. Stanislava Kmeťa, DrSc. – 20.4.2023

Návšteva švajčiarskeho veľvyslanca Petra Nelsona na TU pod záštitou bývalého rektora Dr.h.c. prof. h.c. prof. Ing. Stanislava Kmeťa, DrSc. – 20.4.2023 – aktivity riešiteľského tímu TUKE v CERN e a dosiahnuté výsledky na projekte prezentovali: Ing. Slávka Jadlovská, PhD. a doktorandi Ing. Milan Tkáčik a Ing. Tomáš Tkáčik, z riešiteľského tímu bol tiež prítomný doc. Ján Jadlovský, CSc. (https://www.tuke.sk/wps/portal/tuke/university/galeria/navsteva-svajciarskeho-velvyslanca)

Dňa 20.04.2023 poctil Technickú univerzitu v Košiciach svojou návštevou švajčiarsky veľvyslanec Peter Nelson spolu so svojou delegáciou.

Pána veľvyslanca a jeho delegáciu privítal rektor Technickej univerzity v Košiciach prof. Stanislav Kmeť spolu s prorektorom pre zahraničné vzťahy a mobilitu prof. Radovanom Hudákom, prorektorom pre vedu, výskum a doktorandské štúdium prof. Ivom Petrášomkvestorom TUKE doc. Marcelom Behúnom. Prvá návšteva pána veľvyslanca na pôde našej alma mater sa niesla vo veľmi priateľskom duchu a najmä so záujmom nadviazania osobných kontaktov.

V úvode stretnutia pán rektor predstavil delegácii našu univerzitu a v krátkosti aj samotné Košice prostredníctvom prezentácie. Hlavnou témou, ktorá zaujímala pána veľvyslanca, bola spolupráca TUKE – CERN (Švajčiarsko). Samotnej problematike sa na univerzite venuje tím odborníkov, ktorí v súčasnej dobe pracujú na projekte „Experiment ALICE na LHC v CERN: Štúdium silno interagujúcej hmoty v extrémnych podmienkach“.

Na stretnutí sa osobne zúčastnili vybraní riešitelia projektu vedení Team Leadrom doc. Jadlovským, J., CSc., pričom projekt a jeho výsledky ilustrujúce participáciu TUKE na experimente ALICE v CERN-e pánovi veľvyslancovi osobne predstavili Ing. Slávka Jadlovská,  PhD. (Deputy Team Leader) a dvaja doktorandi Ing. Milan Tkáčik a Ing. Tomáš Tkáčik.

TUKE – Galéria: https://tuke.sk/wps/portal/tuke/university/galeria/navsteva-svajciarskeho-velvyslanca

UVP TECHNICOM: https://uvptechnicom.sk/navsteva-svajciarskeho-velvyslanca-na-tuke/