Archívy autora: Tomáš Tkáčik

Vedecký tím Technickej univerzity v Košiciach – participácia TUKE na experimente ALICE v Európskej organizácii pre jadrový výskum (CERN)

14. mája 2024 sa uskutočnil druhý ročník slávnostného udeľovania ocenení pre výnimočné osobnosti v Košickom kraji v oblasti vedy a výskumu, podnikania, inovácií a startupov – Košice Region Innovation Awards.

V kategórii najlepší vedec/vedecký tím Košického kraja získal ocenenie:
Vedecký tím Technickej univerzity v Košiciach – participácia TUKE na experimente ALICE v Európskej organizácii pre jadrový výskum (CERN),  v zložení: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc. a doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD. z Fakulty elektrotechniky a informatiky TUKE, Ing. Slávka Jadlovská, PhD. z Fakulty výrobných technológií TUKE, Ing. Tomáš Tkáčik, Ing. Milan Tkáčik, PhD. a ďalší členovia riešiteľského tímu.

Ocenenie „Vedecký tím Technickej univerzity v Košiciach – participácia TUKE na experimente ALICE v Európskej organizácii pre jadrový výskum (CERN)“ od rektora TUKE prof. Ing. Petra Mésároša, PhD. prevzala doc. Ing. A. Jadlovská, PhD.

Pred prevzatím ocenenia bol organizátormi Innovation Awards premietnutý videomedajlon.
Zdroj: HALO TU 4 2022/2023

Participácia TUKE na experimente ALICE v CERN-e, 3.8.2023

V časopise HALO TU 4 2022/2023 (Štvrťročník Technickej univerzity v Košiciach) bol  publikovaný článok s názvom Participácia TUKE na experimente ALICE v CERN-e (autor: Ing. Slávka Jadlovská, PhD.), v ktorom súopísané hlavné míľniky doterajšej spolupráce TUKE-CERN.

HALO TU 4 2022/2023:   https://pdf.tuke.sk/halo-tu/halotu-22-23-4.pdf

Novinky TUKE: https://icube.tuke.sk/wps/portal/halotu/clanky/4-2022-2023-participacia-tuke-na-experimente-alice-v-cern

30. výročie vstupu SR do Európskej výskumnej organizácie CERN – 27.6.2023

30. výročie vstupu SR do Európskej výskumnej organizácie CERN – 27.6.2023, Vedecký park UK v Bratislave – na slávnostnom zasadnutí spojenom s prednáškami sa zúčastnila doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD. (https://fmph.uniba.sk/detail-novinky/back_to_page/fakulta-matematiky-fyziky-a-informatiky-uk/article/30-rokov-slovenskej-republiky-v-cern-e/calendar_date/2023/june/)

Slovenská republika sa stala členskou krajinou medzivládnej vedeckej inštitúcie CERN dňa 1. júla 1993. Oslava tohto výročia sa pod záštitou prezidentky SR uskutočnila v utorok 27. júna 2023 na pôde Univerzity Komenského v Bratislave. 

Na oslavách sa zúčastnila riaditeľka CERN pre medzinárodné vzťahy Charlotte Warakaulle, zástupcovia MŠVVaŠ Slovenskej republiky, MŠMT Českej Republiky, veľvyslanec SR pri OSN v Ženeve, zástupcovia inštitúcií spolupracujúcich s CERN zo Slovenska (SAV, UK, UPJS, TUKE) aj z Čiech (UK, AV ČR). 

Na slávnostnom zasadnutí vo Vedeckom Parku UK v Mlynskej doline v Bratislave pozvaní hostia predniesli svoje príhovory a zástupcovia slovenskej vedeckej obce zosumarizovali, čo sa na Slovensku za 30 rokov spolupráce s CERN podarilo, nielen na vedeckej úrovni, vo výučbe študentov rôznych odborov (fyzika, elektronika, IT) ale aj aký prínos mala spolupráca pre slovenský priemysel.

Na zasadnutí sa konštatovalo, že transfer špičkových technológií z CERN-u do SR umožňuje zapojenie našich špecialistov a ich expertízu v nových technológiách vyvíjaných v CERN-e v oblasti elektroniky, kybernetiky, fyziky kovov, vývoji medicínskych detektorov, supravodivých magnetov a sieťových riadiacich systémov.

Zdroj: Výbor pre spoluprácu SR s CERN-om

Na slávnostnom zasadnutí vo Vedeckom Parku UK sa za riešiteľský tím projektu ALICE TUKE zúčastnili doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD. a Ing. Slávka Jadlovská, PhD.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky – zoznam príspevkov: https://indico.cern.ch/event/1250074/contributions/

Galéria z podujatia: https://cernbox.cern.ch/preview/public/ku3YLBC0U8wnUfj/PANA5196.jpg

2. Česko-slovenský ALICE workshop Danišovce, 15.5.2023 – 17.5.2023

2. Česko-slovenský ALICE workshop Danišovce, 15.5.2023 – 17.5.2023, prezentácia výsledkov projektu riešiteľmi projektu z TU za rok 2023, (prezentovali : Ing. Slávka Jadlovská, PhD., Ing. Tomáš Tkáčik, Bc. Dominika Líšková, Bc. Filip Pazdič), za riešiteľský tím sa Workshopu zúčastnila aj doc. Anna Jadlovská, PhD. (https://indico.cern.ch/event/1244578/)

Na 2. Česko-slovenskom ALICE workshop-e, ktorý sa uskutočnil v Danišovciach (15.5.2023 – 17.5.2023)  členovia riešiteľského tímu  Ing. Slávka Jadlovská, PhD., Ing. Tomáš Tkáčik, Bc.Dominika Líšková a Bc. Filip Pazdičprezentovali dosiahnuté výsledky projektu ALICE TUKE za rok 2023 v rámci prednášky s názvom:

„Participácia Technickej univerzity v Košiciach na experimente ALICE v CERNe“

Za riešiteľský tím sa Workshopu zúčastnila aj doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.

Program a zoznam príspevkov: https://indico.cern.ch/event/1244578/

Návšteva švajčiarskeho veľvyslanca Petra Nelsona na TU pod záštitou bývalého rektora Dr.h.c. prof. h.c. prof. Ing. Stanislava Kmeťa, DrSc. – 20.4.2023

Návšteva švajčiarskeho veľvyslanca Petra Nelsona na TU pod záštitou bývalého rektora Dr.h.c. prof. h.c. prof. Ing. Stanislava Kmeťa, DrSc. – 20.4.2023 – aktivity riešiteľského tímu TUKE v CERN e a dosiahnuté výsledky na projekte prezentovali: Ing. Slávka Jadlovská, PhD. a doktorandi Ing. Milan Tkáčik a Ing. Tomáš Tkáčik, z riešiteľského tímu bol tiež prítomný doc. Ján Jadlovský, CSc. (https://www.tuke.sk/wps/portal/tuke/university/galeria/navsteva-svajciarskeho-velvyslanca)

Dňa 20.04.2023 poctil Technickú univerzitu v Košiciach svojou návštevou švajčiarsky veľvyslanec Peter Nelson spolu so svojou delegáciou.

Pána veľvyslanca a jeho delegáciu privítal rektor Technickej univerzity v Košiciach prof. Stanislav Kmeť spolu s prorektorom pre zahraničné vzťahy a mobilitu prof. Radovanom Hudákom, prorektorom pre vedu, výskum a doktorandské štúdium prof. Ivom Petrášomkvestorom TUKE doc. Marcelom Behúnom. Prvá návšteva pána veľvyslanca na pôde našej alma mater sa niesla vo veľmi priateľskom duchu a najmä so záujmom nadviazania osobných kontaktov.

V úvode stretnutia pán rektor predstavil delegácii našu univerzitu a v krátkosti aj samotné Košice prostredníctvom prezentácie. Hlavnou témou, ktorá zaujímala pána veľvyslanca, bola spolupráca TUKE – CERN (Švajčiarsko). Samotnej problematike sa na univerzite venuje tím odborníkov, ktorí v súčasnej dobe pracujú na projekte „Experiment ALICE na LHC v CERN: Štúdium silno interagujúcej hmoty v extrémnych podmienkach“.

Na stretnutí sa osobne zúčastnili vybraní riešitelia projektu vedení Team Leadrom doc. Jadlovským, J., CSc., pričom projekt a jeho výsledky ilustrujúce participáciu TUKE na experimente ALICE v CERN-e pánovi veľvyslancovi osobne predstavili Ing. Slávka Jadlovská,  PhD. (Deputy Team Leader) a dvaja doktorandi Ing. Milan Tkáčik a Ing. Tomáš Tkáčik.

TUKE – Galéria: https://tuke.sk/wps/portal/tuke/university/galeria/navsteva-svajciarskeho-velvyslanca

UVP TECHNICOM: https://uvptechnicom.sk/navsteva-svajciarskeho-velvyslanca-na-tuke/