Návšteva riešiteľského tímu projektu ALICE z CERN-u na TUKE – apríl 2013

Členovia riešiteľského tímu projektu ALICE z CERN-u navštívili Technickú univerzitu v Košiciach (Na pozvanie doc. Jadlovského) v dňoch 13. – 15. 4. 2013.

Riešiteľský tím projektu ALICE bol zastúpený členmi:
André Augustinus, (Belgicko)
Pierre Vande Vyvre, (Francúzko)
Karel Šafařík, (Slovensko)
Peter Chochula, (Slovensko)

Program návštevy:
10.4.2013: Konzultácie riešiteľského tímu doc. Jadlovského s doc. Ing. Petrom Chochulom, CSc.
11.4.2013: Prof. Sinčák a vedúci centier prezentovali riešiteľskému tímu projektu ALICE katedru Kybernetiky a umelej inteligencie.
11.4.2013: Blok 4 prednášok o CERN-e, projekte ALICE a ich práci v experimente.
12.4.2013: Riešiteľský tím doc. Jadlovského prezentuje riešiteľskému tímu projektu ALICE riešenie Amanda Server 3 a jeho možnosti ďalšieho vylepšovania.
S riešiteľským tímom projektu ALICE na pracovnom obede rokoval dekan Fakulty Elektrotechniky a Informatiky prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD.

Riešiteľskému tímu projektu ALICE sa venoval na pracovnom stretnutí rektor Technickej univerzity Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.