Projekt Experiment ALICE na LHC v CERNe: Štúdium silno interagujúcej hmoty v extrémnych podmienkach – marec 2021

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR podpísal 10.3.2021 Zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu výskumu a vývoja ALICE CERN na TU v Košiciach na rok 2021.
Garantom spolupráce TUKE – CERN je doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc. (Team Leader za TU, Košice).

Charakter projektu: Základný výskum
Odbor výskumu a vývoja: Jadrová a subjadrová fyzika
Odvetvie podľa OKEČ: Výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied

Doba trvania projektu: 1.1.2021 – 31.12.2021
Evidenčné číslo / Číslo grantu: 0195/2021
Program / Grantová schéma: CERN
Názov agentúry: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Zodpovedný rešiteľ projektu: doc. Ing. Jadlovský Ján, CSc.
Akronym projektu: ALICE KE FEI TU
Zmluva č. 0195/2021 o poskytnutí finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu výskumu a vývoja ALICE CERN: https://www.crz.gov.sk/zmluva/5623216/

Riešitelia projektu – zamestnanci:

Riešitelia projektu – doktorandi/študenti:

Vzhľadom na kompatibilitu DSR na KKUI FEI TU Košice a DCS experimentu ALICE, je vytvorené modelové pracovisko umožňujúce vývoj základnej sieťovej infraštruktúry navrhnutej pre ALICE INNER Tracking System. Modelové pracovisko zahŕňa základné hardvérové a softvérové prostriedky riadenia, využívané v rámci experimentu ALICE v CERN-e s využim licencií, ktorými disponuje CERN v zmysle podpísaného Memoranda kolaborácie ALICE. Jednotlivé časti tejto infraštruktúry (hardvérové aj softvérové) budú priebežne dopĺňané a aktualizované v súlade s postupom vývoja ALICE ITS.

Laboratórium experimentu ALICE na LHC v CERNe (inovácia ITS v rámci DCS) (Vysokoškolská 4, 108b (V142b))

Spoluriešitelia projektu: